Kamis, 24 Mei 2012

Contoh Biantara Bahasa Sunda

 NGAMUMULE BUDAYA SUNDA
Chandra Nur Fajar


Asalamu’alaikum wr. wb.
(muqadimah)
            Girang pangajen anu ku sim kuring dipihormat, Bapa miwah ibu guru anu ku sim kuring dipihormat, rerencangan sadaya anu ku sim kuring dipikameumeut.

            Sagala puji anu janten panghias ati kasanggakeun ka Gusti anu Maha Suci Alloh Robul Ijati, sagala puja anu janten panghias rasa kasanggakeun ka Dzat nu Maha Kawasa Alloh Aza Wajala, anu asih teu pilih kasih anu héman taya kendatna ka sadaya mahluq anu aya di alam dunya.
            Rohmat rawuh kasalametan mugia salamina di kocor golontorkeun ka Panutan Agung Paduka Alam Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W., miwah kulawargana, sohabatna, sareng urang salaku umatna.
            Hadirin anu dipihormat.
Neda widi dina leresan ieu sim kuring seja gabung tumalapung, sabda tumapala dipayuneun sadaya, anu gaduh maksad kanggo ngalaksanakeun salah sahiji ujian praktek basa sunda nyaeta biantara. Kukituna dina danget ieu simkuring bade mintonkeun jejer “Ngamumulé Budaya Sunda”.
            Hadirin anu mulya,
             budaya anu tumuwuh di masing-masing bangsa sareng suku bangsa teh ngajanggelek jeung ngawujudna nyaeta dina basa, kasenian, pakean sareng adat kebiasaan sanesna.
            Upami diwincik hiji – hijina kabudayaan téh seueur macemna, mung mangsa kiwari tos teu pati maliré kana budaya urang sunda margi tos kalindih ku budaya deungeun, anu teu saluyu sareng ajén urang sunda.
            Patarosanana kumaha carana urang ngajaga sinareng ngariksa budaya urang sunda?. Pamendak sim kuring mah, kahiji urang sadaya sing rajin diajar, khususna tina rupi-rupi materi anu aya patalina sareng budaya sunda. Urang sing wanoh, sing kenal kana budaya sunda. Kadua, urang sing heman, sing nyaah kana budaya urang, kana basa sunda umpamana, urang kudu rancingeus bisi aya batur anu ngaruksak kana basa sunda, anu nyarita ku basa sunda tapi teu puguh alang ujurna, sunda lain malayu lain. Urangna sorangan deuih ulah mirucaan nyarita basa sunda bari teu kantenan undak usukna. Pon kitu deui kana kasenian asli sunda, aya paribasa jati kasilih ku junti. Degung, kawih kahihilapkeun da moho teuing kana dangdut elektunan.
            Mudah-mudahan, ti ayeuna kapayun aya kereteg dina manah urang sadaya, hoyong ngamumule, ngajaga sinareng ngariksa budaya sunda, budaya urang sadaya, Amiin.
            Sakitu anu ka sanggakeun pamungkas pihatur, agung cukup lumur jembar pangampura, tina sadaya kakirangan sareng kalepatan.

Wassalamu’alaikum wr.wb.